Fréttir

Lög félagsins

HESTAMANNAFÉLAGIÐ FÁKUR

LÖG FÉLAGSINS

 1. grein

Félagið heitir Hestamannafélagið Fákur. Heimili þess og varnarþing er i Reykjavík.

 1. grein

Markmið félagsins er að efla áhuga á hestum og hestaíþróttum og jafnframt að gæta hagsmuna félaga sinna á því sviði. Þessu markmiði hyggst félagið ná með því að meðal annars:

 1. Að reiðvegir séu gerðir frá borginni sem víðast og þannig, að önnur umferð verði til sem minnstrar hindrunar og óþæginda. Vegum þessum sé ávallt haldið við eins vel og efni og ástæður leyfa.
 2. Að halda mannvirkjum í eigum félagsins í sem bestu ástandi og tryggja góða aðstöðu fyrir mótahald og hvers konar hestaíþróttir. Að kappreiðar og aðrar keppnisíþróttir verði háðar og sýningar haldnar á vegum félagsins eins oft og henta þykir. Heimilt er að starfsrækja veðbanka í sambandi við kappreiðar.
 3. Að vinna að því, að flutt sé á vegum félagsins fræðsluerindi um hestaíþróttir, hrossarækt og önnur málefni á áhugasviði hestamanna.
 4. Að birta árlega skýrslu um helstu störf á vegum félagsins, þar verði verði m.a. greint frá úrslitum úr mótahaldi félagsins.
 5. Að eiga og reka félagsheimili fyrir félaga sína.
 6. Að stuðla að öflugu æskulýðsstarfi.

 

 1. grein

Félagar geta allir orðið, er áhuga hafa á hestum og hestaíþróttum. Umsókn skal lögð fram á sérstöðu eyðublaði sem félagið gerir í þessu skyni. Nýjir félagar öðlast öll félagsréttindi með greiðslu árgjalds. Þeir félagar, er náð hafa sjötugsaldri, skulu undanþegnir greiðslu árgjalds, enda hafa þeir verið félagar í a.m.k. 5 ár. Ævifélagar halda fullum réttindum til æviloka. Félagar bera ekki fjárhagslega ábyrgð vegna skuldbindinga félagsins umfram greiðslu árgjalds.

 1. grein

Félagar, sem skulda árgjald frá fyrra ári, hafa ekki rétt til að taka þátt í keppnum á vegum félagsins né réttindi á fundum þess á nýju starfsári, (sem er hið sama og reikningsár félagsins) fyrr en þeir hafa greitt skuld sína. Að öðrum kosti falla þeir úr félagsskrá 1. janúar það ár. Viðkomandi getur ekki öðlast félagsréttindi á ný nema eldri skuld sé greidd. Brjóti félagi alvarlega af sér gegn lögum og reglum félagsins, er stjórn þess heimilt að víkja honum úr félaginu. Brotviknum félaga er heimili að áfrýja máli sínu til aðalfundar.

 1. grein

Stjórn félagsins skipa 7 menn: formaður, ritari, gjaldkeri og fjórir meðstjórnendur, sem kosnir eru á aðalfundi skriflegri og óbundinni kosningu, formaður til eins árs, að aðrir stjórnarmenn til tveggja ára.

Formann, ritara, gjaldkera og meðstjórendur skal kjósa skriflega hvern útaf fyrir sig. Úr stjórninni ganga annað árið formaður, ritari og tveir meðstjórnendur, en hitt árið formaður, gjaldkeri og hinir tveir meðstjórnendurnir.

Stjórnin kýs sjálf varaformann úr sínum hópi. Forfallist ritari eða gjaldkeri, skipar stjórnin einhvern úr sínum hópi í þeirra stað. Formaður er fulltrúi félagsins út á við og hefur ásamt félagsstjórninni yfirumsjón með öllum framkvæmdum þess, eins og ákvörðun aðalfundar og lög félagsins mæla fyrir. Stjórninni er heimilt að ráða framkvæmdastjóra til að sjá um skrifstofuhald, fjárvörslu og daglegan rekstur félagsins.

Formaður boðar stjórnarfundi eins oft og þurfa þykir og stjórnar þeim. Skylt er honum einnig að boða stjórnarfund, ef fjórir stjórnarmenn óska þess. Stjórnarfundir eru lögmætir, ef minnst fjórir stjórnarmenn eru mættir á fund. Ritari heldur gerðarbók á fundum.

Gjaldkeri hefur yfirumsjón með fjárreiðum félagsins. Aðalfundur kýs tvo bókhaldsfróða menn og tvo til vara til þess að endurskoða reikninga félagsins. Endurskoðendur þurfa ekki að vera félagar í Fáki. Framboðum til stjórnar skal skila skriflega til skrifstofu félagsins eigi síðar en viku fyrir aðalfund.

 1. grein

Stjórn félagsins boðar félagsfund eins oft og þurfa þykir. Sama er, ef minnst tíu félagar æskja þess skriflega og tilgreina fundarefni. Fundir skulu boðaðir með þriggja daga fyrirvara með auglýsingu í dagblöðum og útvarpi eða með bréflegri tilkynningu.

Fundur er lögmætur, ef löglega er til hans boðað og minnst 30 lögmætir félagar sitja hann. Afl atkvæða skal ráða úrslitum allra mála á fundum félagsins nema öðruvísi sé ákveðið í lögum þessum.

Formaður eða staðgengill hans setur fundi og lætur kjósa fundarstjóra í byrjun fundarins. Hinn kjörni fundarstjóri úrskurðar í byrjun fundarins, hvort löglega hafi verið til hans boðað og hvort hann sé lögmætur. Sé fundur ekki lögmætur, má boða til hans að nýju á venjulegan hátt og er hann þá lögmætur án tillit til þess, hversu margir eru mættir. Félagar yngri en 16 ára hafa ekki kosningarétt eða kjörgengi.

 1. grein

Aðalfund skal eigi halda síðar en í apríl ár hvert, og skal hann boðaður skv. ákvæðum 6. gr.  en þó með minnst viku fyrirvara. Endurskoðaðir reikningar félagsins skulu liggja frammi á skrifstofu þess, félögum til athugunar í sjö daga fyrir aðalfund.

Dagskrá aðalfundar sé:

 1. Formaður leggur fram og skýrir fjölfaldaða skýrslu stjórnarinnar um starfsemi félagsins á liðnu ári.
 2. Gjaldkeri skýrir og leggur reikninga félagsins fram til samþykktar. Fjárhagsáætlun fyrir næsta ár skal jafnframt lögð fram.
 3. Lagabreytingar skv. 16. gr.
 4. Kosin stjórn skv. 5. gr.
 5. Kosnir tveir endurskoðendur og tveir til vara skv. 5. gr.
 6. Ákvörðun árgjalds skv. 8. gr.
 7. Önnur mál, sem félagið varðar.
 1. grein

Reikningsár félagsins er frá 1. janúar til 31.desember. Árgjald félaga skal ákveðið á aðalfundi árlega.

 1. grein

Stjórn félagsins er heimilt að kjósa heiðursfélaga.  Heiðursfélagar geta þeir einir orðið, sem sýnt hafa frábæran árangur og dugnað í störfum sínum til eflingar félaginu og markmiðum þess.  

 1. grein

Reglur um kappreiðar skulu vera samkvæmt samþykktum Landsambands hestamanna (LH). Stjórn félagsins setur reglur um rekstur veðbanka skv. lögum og reglum þar að lútandi.

 1. grein

Stjórn félagsins ákveður hvenær hestamót skulu haldin og skipar starfsmenn eftir því, sem lög og reglur LH mæla fyrir.

 1. grein

Heimilt er félaginu að vera aðili að almennum samtökum hestamannafélaga í landinu. Félagið er aðili að Íþróttabandalagi Reykjavíkur, LH og ÍSÍ. Stjórn félagsins tilnefnir fulltrúa á ársþing ÍBR. Á ársþing LH eru formaður, framkvæmdastjóri, stjórn og formenn starfsnefnda sjálfskipaðir. Kosið er um aðra fulltrúa á aðalfundi félagsins en einungis félagar sem fá 5 atkvæði eða fleiri eru kjörgengir. Stjórn velur aðra fulltrúa.

 1. grein

Stjórn félagsins er heimilt að stofna deildir innan þess. Deildir innan félagsins eru bundar af lögum þess og skal leitað staðfestingar á deildarstofnun og sérlögum deilda á næsta aðalfundi Fáks. Nefndir félagsins hafa ekki heimild til að skuldbinda félagið fjárhagslega nema með samþykki stjórnar. Starfsnefndir félagsins eru fræðslunefnd, kynbótanefnd, mótanefnd, reiðveganefnd og æskulýðsnefnd.

 1. grein

Stjórn félagsins er óheimilt að selja fasteignir þess, kaupa fasteignir eða hefja byggingu þeirra nema samþykki lögmætts félagsfundar komi til. Ef stjórn hyggst leita samþykkis fundar fyrir slíkri ráðstöfun skal geta þess í fundarboði. Heimilidir skv. grein þessari skal nota innan tveggja ára frá því þær eru veittar.

 1. grein

Stjórn félagsins setur reglur um hagabeit, rekstur hesthúsa félagsins, félagsheimili og aðra starfsemi þess, og skulu þær fást á skrifstofu félagsins.

 1. grein

Lögum félagsins verður ekki breytt nema á aðalfundi, þar sem mættir eru minnst 1/5 – einn fimmti – hluti lögmætra félaga og 2/3 – tveir þriðju – hlutar greiddra atkvæða samþykkja breytinguna. Mæti of fáir, skal boða til framhaldsfundar og öðlast þá tillögur til lagabreytingar gildi, ef 2/3 hlutar fundarmanna samþykkja þær, án tillits til fundarsóknar.

Lagabreytingar, sem félagar kunna að vilja bera fram, skulu berast stjórninni eigi síðar en 1. febrúar  og skulu þær liggja frammi á skrifstofu félagsins og skal geta þeirra í fundarboði.

 

 1. grein

Ef slíta skal félaginu, verður það einungis gert á fundi, þar sem mættir eru minnst 3/4 – þrír fjórður – hlutar félagsmanna, og verður það þá því aðeins gert, að 2/3 – tveir þriðju – hlutar fundarmanna greiði því atkvæði. Að örðum kosti skal boða til nýs fundar og  verður þá félaginu slitið á löglegan hátt, 2/3 fundarmanna greiða því atkvæði, án tillit til þess, hve margir eru mættir á fundinum. Verði félaginu þannig slitið, skulu eignir þess afhentar einhverri stofunun Reykjavíkurborgar í samráði við Borgarráð til vörslu, þar til nýtt félag með svipuðum markmiðum og Hestamannafélagið Fákur hafði, sbr. 2. gr. verður stofnað í Reykjavík. Skulu eignirnar þá afhentar því félagi til eignar, enda hafi Borgarráð áður kannað vilja og getu hins nýja félags að takast á hendur slíkan rekstur. Þann tíma, sem líða kann frá því að Reykjavíkurborg væru afhentar eignirnar til vörslu, þar til nýju félagi yrðu afhentar eignirnar smkv. fyrirmælum í grein þessari, er Reykjavíkuborg heimilt að nýta eignirnar á hvern þann hátt, sem hentugast þætti að því tilskyldu, að öllum eignum sé haldið eðlilega við.

 1. grein

Með lögum þessum eru úr gildi fallin eldri lög félagsins.

Samþykkt á aðalfundi 3. apríl 2012.